Skattefrihetens omfattning

skatteverket
skatteverket

Sveriges Nyheter: Vad är undantagen tandvård?
Tandvård är undantagen från skatteplikt (3 kap. 4 § första stycket ML). Med tandvård avses åtgärder för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador i munhålan (3 kap. 6 § ML).

لمعرفة امساكية شهر رمضان 2019 في السويد اضغط هنا
ابحث عن مدينتك وتابع امساكية رمضان 2019 في كل مدينة ومقاطعة بالسويد اضغط هنا ،، أخبار وانشطة رمضانية من السويد اضغط هنا

I mervärdesskattedirektivet finns inte någon separat bestämmelse om tandvård. Det avgörande för frågan om det är en undantagen tjänst som utförs enligt mervärdesskattedirektivet är om den tandvård som utförs utgör sjukvård eller sjukvårdande behandling enligt artikel 132.1 b och c i mervärdesskattedirektivet (Jmf även C-384/98 D punkten 18, C-212/01 Unterpertinger punkterna 39-41 och C-307/01 d´Ambrumenil punkterna 57-58).

هل تستعد لرحلة أو سوف تسافر لأي مكان بالعالم .. سجل هنا لتحصل على تخفيضات بالفنادق تصل ل90 % اضغط هنا

I ML finns inte angivet att åtgärderna ska vara medicinska. Skatteverkets uppfattning är att som undantagen tandvård bör anses i ML angivna åtgärder som berättigar till tandvårdsersättning enligt lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd eller i övrigt ligger inom ramen för behörigheten att utöva tandvårdsyrke. Även för andra yrkeskategorier som bedriver tandvård och arbetar under ansvar av legitimerad tandläkare eller legitimerad tandhygienist bör gälla att de behandlingsmetoder som tillämpas är vedertagna som tandvårdsåtgärder.

Nytt: 2018-10-26

Undantaget är formulerat så att det är tillämpligt oberoende av i vilket led tjänsten tillhandahålls så länge som tjänsten avser sådan tandvård som anges i ML.

Tandvårdtjänster eller uthyrning av personal?
Skatteverket anser att uthyrning av personal inte är en sådan tjänst som i sig utgör tandvård. Det gäller även om den uthyrda personalen ska utföra tjänster hos köparen som är vårdtjänster. Det gäller alltså oavsett om det är tandvård som utförs hos köparen. Läs mer om sjukvårds­tjänster och uthyrning av personal.

Tillämpning
Det nya synsättet ska enligt tillämpningsinformationen till ställningstagandet Uthyrning av vårdpersonal tillämpas fr.o.m. 1 juli 2019. Detta innebär att beslut på initiativ av Skatteverket som föranleds av ställningstagandet inte bör avse redovisningsperioder före den 1 juli 2019.

Nytt: 2019-03-08

Exempel: specialistmottagning – momsfri tandvård i flera led vid remiss
En specialistmottagning inom tandvård driver en verksamhet där patienterna remitterats till mottagningen i fråga. Behandlingar utförs inom bl.a. käkkirurgi, protetik och paradontologi. Remisser kommer från olika privata tandvårdsmottagningar. Specialistmottagningen har specialisttandläkare anställda.

Den remitterande tandvårdsmottagningen tillhandahåller vård gentemot patienten för sin del av tandvården. Specialistmottagningen tillhandahåller den del av tandvården som utförs på specialistmottagningen, exempelvis undersökning, kirurgi och utprovning av protes. Det kan alltså vara flera olika aktörer som tillhandahåller vård för olika delar av en patients behandling. Det är den som driver tandvårdsmottagningen som är patientens motpart och som tillhandahåller vårdtjänsten till patienten. Vid remiss är respektive behandlande vårdmottagning den part som tillhandahåller sin del av tandvården till patienten.

Såväl den remitterande tandvårdsmottagningen som specialistmottagningen tillhandahåller alltså tandvård som är undantagen från skatteplikt.

Exempel: specialistmottagning – konsulters behandling av patienter är skattepliktig uthyrning av vårdpersonal
Förutsättningarna är desamma som i ovanstående exempel men specialisttandläkarna har inte ett anställningsavtal med specialistmottagningen. Istället har specialisttandläkarna avtal som konsulter. Avtalet innebär att konsulterna tillhandahåller specialistmottagningen sin arbetskraft genom att på vårdmottagningen utföra den tandvård som mottagningens patienter efterfrågar.

Det är den som driver vårdmottagningen som är patientens motpart och som tillhandahåller tandvårdstjänsten direkt till patienten. Det är därför specialistmottagningen som tillhandahåller tandvården och har ansvaret gentemot patienterna. Konsulterna är i detta avtalsförhållande inordnade i vårdcentralens organisation under de timmar de arbetar på mottagningen. Konsulterna tillhandahåller inte en tandvårdtjänst till specialistmottagningen. Det är istället fråga om personaluthyrning då specialistmottagningen hyr in konsulterna som arbetskraft för att behandla de patienter som remitteras till vårdmottagningen. Den omständigheten att de ska utföra tandvård under de timmar de arbetar på mottagningen påverkar inte bedömningen.

Enligt Skatteverket är det inte heller tjänster som har nära anknytning till tandvård.

Så ska tillämpningsinformationen tolkas
Huvudregeln är att skattskyldigheten inträder när en tjänst tillhandahålls.

Uthyrning av vårdpersonal där skattskyldigheten har inträtt efter den 1 juli 2019 ska behandlas som skattepliktig i enlighet med ställningstagandet. Detta innebär att mervärdesskatt ska debiteras på dessa tjänster fr.o.m. 1 juli 2019 och att mervärdesskatten ska redovisas fr.o.m. redovisningsperiod juli 2019.

Uthyrning av vårdpersonal där skattskyldigheten har inträtt före den 1 juli 2019 får behandlas som undantagen från mervärdesskatt. Detta innebär att mervärdesskatt inte behöver debiteras på dessa tjänster när skattskyldigheten har inträtt före 1 juli 2019.

Estetiska operationer och behandlingar
Skatteverket anser att det är syftet med en åtgärd eller ett ingrepp som avgör om åtgärden eller ingreppet är undantagen tandvård. Estetiska operationer och behandlingar i munhålan som görs i rent kosmetiskt syfte utan att vara medicinskt motiverade är skattepliktiga. De estetiska operationer eller behandlingar i munhålan som till någon del är medicinskt motiverade omfattas däremot av undantaget för tandvård. Bedömningen av om ingreppet är medicinskt motiverat ska göras av legitimerad personal inom tandvården inom ramen för deras legitimation (Skatteverket ställningstagande om Undantaget från skatteplikt för tandvård, Jmf även C-91/12 PFC Clinic punkterna 29, 33-36 och HFD 2013 ref.67).

En omständighet som talar för att det är från skatteplikt undantagen tandvård är att åtgärden ingår i högkostnadsskyddet enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Det kan emellertid vara från skatteplikt undantagen tandvård även om åtgärden inte är ersättningsberättigad enligt TLV. Så är fallet när en legitimerad tandläkare inom ramen för sin behörighet gjort bedömningen att åtgärden är medicinskt motiverad.

Rekonstruktiva operationer och behandlingar
Skatteverket anser vidare att rekonstruktiva operationer och behandlingar i munhålan efter olycka eller sjukdom och åtgärdande av medfödda missbildningar är undantagen tandvård. Sådana operationer och behandlingar får anses vara medicinskt motiverade (Skatteverket ställningstagande Undantaget från skatteplikt för tandvård).

Exempel: tandblekning – skattepliktig tjänst
En person genomgår tandblekning utförd av en legitimerad tandläkare. Behandlingen görs i rent kosmetiskt syfte och utan att legitimerad personal inom tandvården har bedömt att åtgärden är medicinskt motiverad. Personen bekostar behandlingen med egna medel. En sådan behandling är en estetisk behandling som inte omfattas av undantaget för skatteplikt. Det är således fråga om en skattepliktig tjänst.

Exempel: tandreglering
En person genomgår tandreglering för att förbättra bettfunktionen. Regleringen är medicinskt motiverad enligt legitimerad tandläkare och behandlingen är godkänd av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att ingå i högkostnadsskyddet. En sådan behandling är en estetisk behandling som omfattas av undantaget för skatteplikt. Det är således fråga om en skattefri tjänst.

Tandvård för djur
Tandvård som avser djur omfattas inte av undantaget för tandvård.

Nära anknytning till tandvård
Tjänster som i sig inte utgör tandvård men har nära anknytning till tandvård omfattas av undantag från skatteplikt. Samma bedömning gäller som för tjänster med nära anknytning till sjukvård. Det innebär att uthyrning av personal inte i sig är en tjänst som utgör tandvård (jmf även HFD 2018 ref. 41).

Skatteverket anser att tre kriterier ska vara uppfyllda för att uthyrning av personal ska kunna vara nära anknuten till tandvård.

• Både den som hyr ut personal och köparen ska driva vårdmottagningar som huvudsakligen tillhandahåller tandvård.

• Tjänsten ska vara absolut nödvändig för den undantagna vårdtjänsten.

• Det grundläggande syftet med tjänsten får inte vara att vinna ytterligare intäkter genom verksamhet i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt (jmf C-434/05 Horizon College punkterna 38, 40 och C-699/15 Brockenhurst College punkten 26).

Exempel: skattepliktig uthyrning av tandläkare
En legitimerad tandläkare bedriver sin tandvårds­mottagning som aktiebolag. När tandvårds­mottagningen har semesterstängt hyr aktiebolaget ut tandläkaren till folktandvården som vikarierande tandläkare. Det är folktandvården som tillhandahåller vården gentemot patienten. Det finns andra företag som folktandvården kan vända sig till som hyr ut tandläkare.

I ett sådant fall är det inte fråga om att aktiebolaget tillhandhåller folktandvården en vårdtjänst eftersom aktiebolaget inte tillhandahåller vård gentemot patienten för denna tjänst. Det saknar betydelse att aktiebolaget bedriver en tandvårds­­mottagning resten av året. Det är inte heller fråga om en tjänst med nära anknytning till tandvård eftersom ett av kriterierna inte är uppfyllt.

• Både folktandvården och aktiebolaget driver vårdmottagningar som huvudsakligen tillhandahåller tandvårds­tjänster.

• Tjänsten är absolut nödvändig för köparens tillhandahållande av tandvård.

• Aktiebolagets grundläggande syfte är dock att vinna ytterligare intäkter i direkt konkurrens med kommersiella företag som ska betala mervärdesskatt.

Uthyrningen är därför skattepliktig.

Tillämpning

Det nya synsättet ska enligt tillämpningsinformationen till ställningstagandet Uthyrning av vårdpersonal tillämpas fr.o.m. 1 juli 2019. Detta innebär att beslut på initiativ av Skatteverket som föranleds av ställningstagandet inte bör avse redovisningsperioder före den 1 juli 2019. Detta gäller även exemplet ovan.

Exempel: skattepliktig uthyrning av tandhygienist
En tandhygienist som bedriver sin verksamhet i ett aktiebolag har avtal med en privat tandvårdsmottagning om att arbeta som konsult på mottagningen. Det är den privata tandvårdsmottagningen som tillhandahåller vården gentemot patienten. Det finns andra företag som tandvårdsmottagningen kan vända sig till och som hyr ut tandhygienister.

Aktiebolaget ställer endast sin arbetskraft till förfogande. Aktiebolaget tillhandahåller inte den privata mottagningen en vårdtjänst eftersom aktiebolaget inte tillhandahåller vård gentemot patienten för denna tjänst. Det är den som driver vårdmottagningen, i detta fall den privata vårdmottagningen, som tillhandahåller vårdtjänsten direkt till patienten och som är patientens motpart. Det saknar betydelse för den mervärdesskatterättsliga bedömningen att aktiebolaget ses som vårdgivare enligt medicinrättslig lagstiftning.

Det är inte heller fråga om en tjänst med nära anknytning till tandvård eftersom alla kriterier inte är uppfyllda.

Endast den privata mottagningen driver vårdmottagning som huvudsakligen tillhandahåller tandvårdstjänster.
Tjänsten är absolut nödvändig för köparens tillhandahållande av tandvård.
Aktiebolagets grundläggande syfte är att vinna ytterligare intäkter i direkt konkurrens med kommersiella företag som ska betala mervärdesskatt.
Uthyrningen är därför skattepliktig.

Även om tandhygienisten bedriver verksamheten i aktiebolag vid en egen tandvårdsmottagning och ibland anlitas som konsult blir bedömningen densamma och det är fortfarande fråga om skattepliktig uthyrning.

Tillämpning

Det nya synsättet ska enligt tillämpningsinformationen till ställningstagandet Uthyrning av vårdpersonal tillämpas fr.o.m. 1 juli 2019. Detta innebär att beslut på initiativ av Skatteverket som föranleds av ställningstagandet inte bör avse redovisningsperioder före den 1 juli 2019. Detta gäller även exemplet ovan.

Undantaget som led i tandvården
Undantaget omfattar även varor och tjänster som den som tillhandahåller tandvården omsätter som ett led i denna (3 kap. 4 första stycket ML).

En förutsättning för undantaget är att tillhandahållandet sker av den som tillhandahåller tandvården. Undantaget omfattar däremot inte skattepliktiga omsättningar av varor och tjänster som vårdgivaren tillhandahåller vårdtagaren utan att det sker som ett led i vården, exempelvis försäljning av tandvårdsprodukter.

Kontroller och analyser av prov
Kontroller eller analyser av prov som tagits som ett led i tandvården omfattas också av und……………Läs mer

Följ oss på Facebook och håll dig uppkopplad!

Facebook kommentarer

اذهب الى اعلى الصفحة

Klicka här för att återgå till huvudsidan

Dela detta:

Du kanske gillar även...

اترك رد

error: Content is protected !!
%d مدونون معجبون بهذه: