Vid vissa undantagna omsättningar

skatteverket
skatteverket

Sveriges Nyheter:  Den som omsätter vissa varor och tjänster som är undantagna från skatteplikt kan ha rätt till återbetalning av ingående skatt.
Kvalificerade undantag
10 kap. 11 § första stycket ML
10 kap. 11 § andra stycket ML
Rättsfall: Skadereglering ansågs ingå i försäkringstjänsten
10 kap. 11 § tredje och fjärde styckena ML
Rättsfall: Unionsintern transaktion
En beskattningsbar person från ett annat land med fast etableringsställe i Sverige
Återbetalning vid reservregeln
Referenser
Kvalificerade undantag
Den som saknar avdragsrätt på grund av att omsättningen är undantagen från skatteplikt kan istället ha rätt till återbetalning av ingående skatt (10 kap. 11 § ML). De omsättningar som är undantagna men som ändå medger rätt till återbetalning brukar kallas för kvalificerade undantag.

Återbetalningsrätten har samma omfattning som avdragsrätten enligt 8 kap. ML (10 kap. 13 § ML). Det innebär att avdragsförbuden i 8 kap måste beaktas. Detsamma gäller reglerna om blandad verksamhet i 8 kap. 13 § ML.

هل تستعد لرحلة أو سوف تسافر لأي مكان بالعالم .. سجل هنا لتحصل على تخفيضات بالفنادق تصل ل90 % اضغط هنا

10 kap. 11 § första stycket ML
Rätt till återbetalning av ingående skatt finns för den som inom landet i en ekonomisk verksamhet skattefritt omsätter

tjänster som bl.a. avser framställning och distribution av periodiska medlemsblad, personaltidningar och organisationstidskrifter när tjänsterna tillhandahålls en utgivare (3 kap. 19 § första stycket 2 ML)
luftfartyg i huvudsaklig internationell trafik mm (3 kap. 21 § ML)
fartyg som används på öppna havet mm, fartyg för sjöräddning, assistans och kustfiske samt varor under vissa förutsättningar (3 kap. 21 a § ML)
tjänster på fartyg enligt 3 kap. 21 a § ML (3 kap. 21 b § ML)
mäklartjänster mm avseende vissa fartyg mm (3 kap. 22 § ML)
läkemedel under vissa förutsättningar (3 kap. 23 § 2 ML)
flygbensin och flygfotogen (3 kap. 23 § 4 ML)
guld som levereras till Sveriges riksbank (3 kap. 23 § 7 ML)
motorfordon till bl.a. utländska beskickningar (3 kap. 26 a § ML)
varor till bl.a. beskattningsbara personer i annat EU-land (3 kap. 30 a § ML)
varor och vissa tjänster till beskickningar, konsulat och EU-institutioner m.m. (3 kap. 30 c § ML)
tjänster som avser varutransporter till eller från Azorerna eller Madeira eller mellan dessa öar (3 kap. 30 e § ML)
vissa varor och tjänster avsedda för Natostyrkor som ska till ett annat EU-land (3 kap. 31 § ML)
varor och tjänster till Storbritanniens och Nordirlands väpnade styrkor på Cypern (3 kap. 31 a § ML)
vissa tjänster i samband med import (3 kap. 32 § ML)
varor i vissa lager och tjänster i samband därmed (9 c kap. 1 § ML).
Motsvarigheten till 10 kap. 11 § första stycket ML finns bl.a. i artikel 169 b i mervärdesskattedirektivet.

10 kap. 11 § andra stycket ML
Rätt till återbetalning finns även för ingående skatt som avser

bank- och finansieringstjänster och tjänster som utgör värdepappershandel med undantag för förvaltning av värdepappersfonder mm (3 kap. 9 § ML)
försäkringstjänster (3 kap. 10 § ML)
sedlar och mynt som är gällande betalningsmedel, dock inte samlarföremål (3 kap. 23 § 1 ML).
Ovanstående gäller dock endast om någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

Köparen är en beskattningsbar person som i ett land utanför EU har antingen sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls eller, om den beskattningsbara personen saknar sådant säte eller etableringsställe i det landet, han är bosatt eller stadigvarande vistas där.
Köparen inte är en beskattningsbar person och han är bosatt eller stadigvarande vistas i ett land utanför EU.
Omsättningen har ett direkt samband med varor som ska exporteras till ett land utanför EU.
Rättsfall: Skadereglering ansågs ingå i försäkringstjänsten
Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att skadereglering var hänförlig till ett försäkringsbolags tillhandahållande av försäkringstjänster och att bolaget hade rätt till återbetalning av ingående skatt som avsåg skaderegleringsverksamheten (RÅ 2007 not. 139).

10 kap. 11 § tredje och fjärde styckena ML
Rätt till återbetalning finns också för ingående skatt avseende inköp och import som görs för omsättning i ett annat EU-land om följande förutsättningar är uppfyllda:

Omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt motsvarande den som avses i 10 kap. 11 eller 12 § ML i det land där omsättningen görs.
Omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt till återbetalning enligt 10 kap. 11 eller 12 § ML om omsättningen gjorts här i landet.
Återbetalningsrätten inte ska utövas genom en ansökan till Skatteverket enligt 10 kap. 1 eller 2 § ML.
Tidigare:

Detta innebär att det krävs att omsättningen är skattepliktig eller skulle ha varit skattepliktig, både i det EU-land där omsättningen görs och här i landet för att återbetalning ska kunna ske.

Rätt till återbetalning kan t.ex. finnas om en i Sverige skattskyldig person omsätter en tjänst som ska beskattas i ett annat EU-land genom ett förfarande med omvänd skattskyldighet. Den ingående skatten på de kostnader som den skattskyldige haft avseende omsättningen av tjänsten kan då återfås. Motsvarande gäller även vid överföringar som ska beskattas i ett annat EU-land.

Den som omfattas av skattebefrielse för beskattningsbara personer med liten omsättning har inte rätt till återbetalning av ingående skatt för omsättning som omfattas av skattebefrielsen. Bestämmelserna om skattebefrielse är dock inte tillämpliga på leveranser av varor och tjänster som utförs av en beskattningsbar person som inte är etablerad i den medlemsstat där mervärdesskatt ska betalas (artikel 283 i mervärdesskattedirektivet). Därför har en beskattningsbar person i Sverige som är skattebefriad rätt till återbetalning vid skattepliktiga tillhandhållanden som anses omsatta i ett annat EU-land, prop. 2016/17:1 sid. 407.

Rättsfall: Unionsintern transaktion
EU-domstolen har uttalat att en omsättning som är undantagen från beskattning inom landet och där avdragsrätt saknas, inte kan skapa en återbetalningsrätt av ingående skatt, trots att omsättningen även är undantagen såsom en unionsintern transaktion (C-240/05, Eurodental).

En beskattningsbar person från ett annat land med fast etableringsställe i Sverige
Skatteverket anser att en beskattningsbar person från ett annat land med ett fast etableringsställe i Sverige kan medges återbetalning enligt 10 kap. 11 § ML, trots att de förvärv som den ingående skatten avser inte gäller tillhandahållanden eller leveranser som direkt sker från det fasta etableringsstället.

Återbetalning vid reservregeln
Förvärvsbeskattning kan i vissa fall ske i Sverige även om varan inte transporteras till Sverige från ett annat EU-land. Det gäller vid tillämpning av reservregeln (2 a kap. 2 § 2 och 6 § första och andra stycket ML.

Bestämmelserna i 10 kap. 11 § tredje stycket ML ska tolkas mot bakgrund av artikel 169 a i mervärdesskattedirektivet. Av denna artikel framgår att en återbetalning endast kan medges om transaktionen hade medfört rätt till avdrag om den genomförts i registreringsmedlemsstaten. Eftersom det för rätt till avdrag för inköp inom landet krävs att skatten ska ha ett samband med beskattade transaktioner gäller därför också ett krav på ett samband med beskattade transaktioner för rätt till återbetalning enligt 10 kap. 11 § tredje stycket ML.

EU-domstolen har tolkat mervärdesskattedirektivet när det gäller avdragsrätt respektive återbetalningsrätt vid tillämpning av reservregeln. Domstolen konstaterade att det inte finns någon rätt till omedelbar återbetalning för den skatt som med tillämpning av reservregeln påförts ett företag i medlemsstaten när det inte hade visats att förvärven beskattats i det uppgivna destinationslandet (C-536/08 och C-539/08, X).

Skatteverket anser att återbetalningsrätt normalt inte finns för den skatt som påförts när beskattning har skett enligt reservregeln. Kan det dock med objektiva omständigheter visas att de inköp som skatten avser har ett samband med transaktioner som beskattas i något annat EU-land finns enligt 10 kap. 11 § tredje stycket ML rätt till återbetalning av den påförda skatten. Här kan du läsa mer om rätt till avdrag vid tillämpning av reservregeln.

Motsvarande gäller om det kan visas att de inköp som skatten avser har samband med sådana undantagna transaktioner som medför rätt till återbetalning (s.k. kvalificerade undantag) (10 kap 11 § första stycket ML).

Återbetalningsrätten gäller dock endast under förutsättning att avdragsrätt skulle ha funnits om transaktionen beskattats i Sverige och de krav som anges i 10 kap. 11 § tredje stycket ML är uppfyllda. Det har ingen betydelse om en beskattad transaktion beskattas hos den skattskyldige själv eller hos köparen genom att omvänd skattskyldighet gäller för transaktionen i destinationslandet…………….Läs mer

Följ oss på Facebook och håll dig uppkopplad!

Facebook kommentarer

هل لديك عقار أو شقة أو فيلا خالية في أي مكان بالعالم .. سجل من هنا لتعرضه لحجوزات المسافرين باليوم او الاسبوع او الشهر وأحصل على أكبر مقابل مالي .. سجل عقارك هنا .اذهب الى اعلى الصفحة

Klicka här för att återgå till huvudsidan

Dela detta:

Du kanske gillar även...

اترك رد

error: Content is protected !!
%d مدونون معجبون بهذه: